DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu (2017-2019)

„Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“ trogodišnji je program (2017-2019) koji se provodi u parterstvu Ambidekster kluba i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav.

Program „Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“ usmjeren jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i zatvorskog sustava za trajnu implementaciju psihoedukativnog programa „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ u zatvorski sustav RH.

Provođenjm programa radionica u zatvorima i kaznionicama „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ se želi doprinijeti ispunjavanju svrhe same kazne zatvora/odgojne mjere - aktivnom i odgovornom korištenju vremena provedenog na izdržavanju kazne/izvršavanju odgojne mjere te pripremi počinitelja za život na slobodi, u skladu sa zakonom i društvenim pravilima.

„Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ je dokazano učinkovita metoda grupnog psihoedukativnog rada sa svrhom razvijanja i uvježbavanja socijalnih i socijalno-emocionalnih vještina, vještina asertivnosti i rješavanja problema u različitim skupinama zatvorenika. Metoda je prepoznata unutar zatvorskog sustava Republike, te se od kraja 2014. godine u suradnji Središnjeg ureda, Uprave za zatvorski sustav, Ministarstva pravosuđa i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu metoda promišlja i razvija u namjeri trajne implementacije u zatvorski sustav RH.

Godine 2015/2016. uspješno je proveden je pilot projekt u Kaznionici u Lepoglavi, Kaznionici i zatvoru u Požegi-odjel za žene, Kaznionici u Lipovici-Popovači te Zatvor u Osijeku te Odgojnom zavodu u Turopolju. Iz zaključka evaluacije pilot projekta prozlazi kako se „...struktura, sadržaj i način izvođenja JUS-TSV programa mogu zadržati kao primjer dobre prakse“, međutim te će se tek rezultatima evaluacije učinka u daljnjim provođenjima programa moći donijeti odluke o dodatnim potrebama za unaprjeđenje ili modifikaciju programa. Stoga je evalaucija učinaka i dodatno uanprijeđenje odnosno modifikacija programa jedan jedan od željenih ishoda provođenja ovog programa u trogodišnjem razdoblju.

Opći cilj programa jest:

Pridonijeti u unapređenju i pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

Specifični ciljevi koji će biti ostvareni provedbom projektnih aktivnosti:

1. Pridonijeti širenju kapaciteta organizacija civilnoga društva i zatvorskog sustava za trajnu implementaciju programa Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina u zatvorski sustav RH
2. Razviti i uvježbati socijalne i socijalno-emocionalne vještine, te vještine asertivnosti i rješavanja problema kod zatvorenika putem primjene programa „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“.

Kako bi se pridonijelo širenju kapaciteta organizacija civilnoga društva i zatvorskog sustava za trajnu implementaciju programa „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ u zatvorski sustav RH, tijekom prve godine provođenje progrma planirana je edukacija i osposobljavanje 50 stručnjaka, zaposlenih u zatvorskom sustavu te stručnih suradnika odgovarajuće stručne spreme, motiviranih za provođenje programa „JUS-TVS“, te za stručni rad u zatvorskom sustavu.
Također je planirano umrežavanje i uključivanje organizacija civilnoga društva te ustanova i institucija u područjima na kojem se provodi program, u 3 županije: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska i Dubrovačko-neretvanska) kako bi se pobudio interes dionika iz loklanih zajednica za podrškom zatvorskom sustavu i kako bi se osigurala održivost programa i financiranje iz različitih izvora, iz loklanih i reginalnih i EU fondova.

U drugoj i trećoj godini provođenja programa planirano provođenje „JUS-TVS“ programa u kaznionicu u Glini, te zatvorima Gospiću i Dubrovniku.
Kako bi se u zatvorenika (N=130) razvile i uvježbale socijalne i socijalno-emocionalne vještine, te vještine asertivnosti i rješavanja problema provest će se trening putem strukturiranog načina učenja po metodi treninga socijalnih vještina. Primjenom programa postižu se i specifični ciljevi „JUS-TVS“ programa:

  • osnaživanje zatvorenika za snalaženje u svakodnevnim situacijama putem učenja i vježbanja socijalnih vještina;
  • kod zatvorenika poboljšati i/ili ojačati: samopoštovanje, samokontrolu, poštovanje prava drugih i razvijanje osjećaja odgovornosti za vlastite postupke, sposobnost donošenja odluka i mirno rješavanje problema i sukoba komunicirajući bez pribjegavanja nasilju, kreativnost i kritičko mišljenje, komunikaciju i interpersonalne vještine, samosvijest i empatiju, sposobnost prepoznavanja, izražavanja i nošenja s teškim osjećajima te odgovarajućeg ponašanja u stresnim situacijama;
  • olakšati tijek izdržavanja kazne zatvora za zatvorenike;
  • olakšati početak izdržavanja kazne, kao i pripremu za izlazak s izdržavanja kazne te postpenalnu fazu zatvorenika;
  • doprinijeti disciplini unutar zatvorskog sustava;
  • doprinijeti postizanju svrhe izrečene kazne.

Program je predstavljen 02.veljače 2017.godine predstavnicima kaznenih tijela u Ministarstvu pravosuđa, u sklopu predstavljanja progrma i projekta udruga koje su odbrane na Natječaju za finciranje programa/projekata udruga usmjerenih potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere raspisanom u rujnu 2016. godine.
https://pravosudje.gov.hr/vijesti/suradnja-s-udrugama-civilnog-drustva/14280

Izvoditelji psihoedukativnog programa -radionica „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“

Predviđeno je da program treninga socijalnih vještina JUS-TSV primarno vode socijalni pedagozi, socijalni radnici i psiholozi koji su prošli specifičnu edukaciju organiziranu za provođenje treninga socijalnih vještina u zatvorskom sustavu. Iznimno, u zatvorskom sustavu moguće je provođenje istog omogućiti djelatnicima koji imaju fakultetsko obrazovanje iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, višegodišnje iskustvo u radu sa zatvorenicima, vještine vođenja grupnog tretmana, te završenu edukaciju za provođenje programa treninga socijalnih vještina JUS-TSV, iz razloga trenutnog manjka zaposlenika primarnih struka.

Za vođenje treninga socijalnih vještina pravilo je «voditeljski par». S obzirom na grupu korisnika dobro je kombinirati muško-ženski par (kada je to moguće), a jedan član voditeljskog para svakako mora biti stručnjak socijalni pedagog, psiholog ili socijalni radnik. U svojstvu kovoditelja može biti i osoba koja ima fakultetsko obrazovanje drugih usmjerenja, višegodišnje iskustvo u radu sa zatvorenicima i završenu edukaciju za JUS-TSV program.

Osposobljavanje za izvoditelje psihoedukativnog programa -radionica „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ –najava održavanja edukacije

Osposobljavanje za izvoditelje psihoedukativnog programa „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ - stručnjaka iz Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske i Dubrovačko-neretvanske županije te za djelatnike iz zatvorskog sustava održat će se u rujnu 2017. godine u Zagrebu. Dvodnevni trening održat će se u tri termina, za tri grupe edukanata, a edukaciju će voditi Izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić i doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić, dok će evaluaciju treninga provesti Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić. Termine edukacije obavit ćemo naknadno na mrežnoj stranici www.ambidekster.hr.

Molimo zainteresirane edukantne da se za dodatne informacije obrate na e-mail: ambidekster.hr@gmail.com ili na broj telefona 099 1903337.

Uključivanje volontera u program „Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“

 U izvođenje programskih aktivnosti planirano je uključivanje voloneta- studenata  pomažućih profesija (4-6). Volonteri sudjeluju u organizacijskim aktivnostima, u logističkoj podršci pri provođenju treninga za stručnjake,  te u podršci u evaluaciji projekta. S volonterima se sklapa ugovor o volontiranju, tijekom volontiranja  pruža im se podrška u obliku grupnih i individualnih mentorskih sastanaka, a nakon završavanja volontiranja dobivaju potvrdu o volontiranju i potvrdu o stečenim kompetencijama.
Molimo zainteresirane volontere da se prijave i za dodatne informacije obrate na e-mail:  ana.habdija@gmail.com ili na broj telefona 099 1903337.

 

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu - zašto i kako se provodi

Objavljeno: 25.05.2020.

Program treninga socijalnih vještina u zatvorskom sustavu RH nastao je u suradnji Ministarstva pravosuđa i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te se od 2015. g. primjenjuje u kaznionicama diljem Hrvatske pod nazivom „Jačanje unutarnje snage – JUS-TSV“. Provodi se u partnerstvu Ambidekster kluba i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa - Uprave za zatvorski sustav.

... Read more ...

Uspješnost provođenja JUS-TSV programa kada je u voditeljski par uključen vanjski suradnik

Objavljeno: 17.06.2020.

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu se provodi(o) u zatvorima u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku i Šibeniku, u kaznionicama U Glini, Lepoglavi, Valturi, Lipovici – Popovači, Gospiću i Požegi te odgojnom zavodu u Turopolju. Program su uglavnom u paru provodili zaposlenici ustanova u kojima se Program provodio, dok su u kaznionicama u Glini i Gospiću Program u paru provodili zaposlenik udruge Ambidekster Klub (u nastavku: vanjski suradnik) i zaposlenik ustanove u kojoj se Trening provodio.

... Read more ...

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu – osvrt iz perspektive izvoditelja iz Ambidekster kluba

Objavljeno: 03.07.2020.

Prvi korak ka formiranju grupe zatvorenika koja će sudjelovati u programu edukacije iz Treninga socijalnih vještina (JUS-TSV) je da djelatnici zatvorskog sustava kaznionica u Glini i Gospiću prouče i procjene pojedinačne slučajeve zatvorenika te obave razgovor s njima. Nakon što na temelju niza faktora donesu odluku kome bi Trening mogao biti koristan i tko ima kapaciteta za sudjelovanje u istom, formira se grupa zatvorenika koja će pohađati edukaciju te voditelji (suradnik Amidekster kluba i zatvorski djelatnik) dogovaraju termin radionica.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.