DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Uspješnost provođenja JUS-TSV programa kada je u voditeljski par uključen vanjski suradnik

Objavljeno: 17.06.2020.

USPJEŠNOST PROVOĐENJA JUS-TSV PROGRAMA KADA JE U VODITELJSKI PAR UKLJUČEN VANJSKI SURADNIK

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu se provodi(o) u zatvorima u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku i Šibeniku, u kaznionicama U Glini, Lepoglavi, Valturi, Lipovici – Popovači, Gospiću i Požegi te odgojnom zavodu u Turopolju. Program su uglavnom u paru provodili zaposlenici ustanova u kojima se Program provodio, dok su u kaznionicama u Glini i Gospiću Program u paru provodili zaposlenik udruge Ambidekster Klub (u nastavku: vanjski suradnik) i zaposlenik ustanove u kojoj se Trening provodio.

U sklopu provođenja programa JUS-TSV-a provela se i evaluacija samog programa, kako bi se dobili konkretni podaci o procesu, implementaciji i učinku programa, a u svrhu vrednovanja i unapređenja istog. U narednom tekstu ćemo se osvrnuti na rezultate evaluacije za razdoblje provođenja Programa kroz 2018. i 2019. godinu. U tom periodu provođenja je u Programu sudjelovalo ukupno 174 sudionika, od kojih je 42 imalo vanjskog suradnika za voditelja. Dob sudionika se kretala u velikom rasponu od 16-66 godina. Naime, program JUS-TSV-a je zbog svoje prilagodljive strukture primjenjiv na skoro sve dobne skupine.

EVALUACIJA PROCESA

Evaluacija procesa provedena je putem Upitnika o zadovoljstvu JUS-TSV programom, koji su sudionici ispunjavali na zadnjoj radionici programa. Pri samom ispunjavanju Upitnika voditelji su sudionike poticali da procjene program, odnosno da odgovaraju, samostalno i iskreno. Rezultati evaluacije prikazani su kroz tri cjeline, a na temelju sadržaja postavljenih pitanja: procjena treninga općenito, procjena korisnosti treninga i procjena sviđanja pojedine radionice.

Ovom prilikom ćemo se osvrnuti na rezultate evaluacije Programa koji su provodili zaposlenici Ambidekster kluba u paru sa zaposlenikom iz institucija u Gospiću i Glini. U provođenju programa sa navedenom kombinacijom voditeljskog para je sudjelovalo 42 muškarca podijeljeno u više vremenski različitih grupa (16 u Gospiću i 26 u Glini). Dio upitnika koji sadrži procjenu Programa sastoji se od ponuđenih tvrdnji na koje su sudionici odgovarali na način da zaokruže jedan broj na ponuđenoj skali od 1-5. Sudionici programa najvišom prosječnom ocjenom procjenjuju zadovoljstvo voditeljima (4,69) te slijede zanimljivost treninga (4,38) i zadovoljstvo atmosferom na grupi (4,38). U odnosu na detaljniju procjenu korisnosti treninga sudionici procjenjuju pojedine radionice korisnima ocjenama od 3,88 do 4,21, ovisno o temi radionica.
Što se tiče korisnosti Programa, sudionici su sve mjerene vještine ocijenili korisnima. Najviše smatraju da im je Trening pomogao bolje razumjeti ponašanja drugih ljudi (4,21) te da su naučili bolje ovladati vještinama rješavanja problema i suradnje (4,1). Nešto niže, no još uvijek u visokim vrijednostima, je procjena korisnosti ovladavanja komunikacijskim i emocionalnim vještinama i korisnost treninga u smislu lakšeg nošenja sa situacijama u zatvoru/kaznionici.

Sve radionice pojedinačno procijenjene su visokim ocjenama (4,27 do 4,62), što upućuje na zaključak da su se sudionicima svidjele teme obrađene na pojedinim radionicama. Na otvorena pitanja sudionici treninga navode da im se sve sviđalo - razgovor i otvorena komunikacija, dobra atmosfera („bilo je puno smijeha“), druženje i voditelji. Najmanje im se sviđalo što neki sudionici nisu bili aktivni, igranje uloga i domaće zadaće.

Na pitanje „Je li Vam TSV-JUS program bio koristan i zbog čega? Što je za vas dobit od sudjelovanja u programu?“ sudionici navode pojedine radionice i učenje nečeg novog. U slobodni komentar sudionici treninga najčešće upisuju zahvale voditeljima, pohvaljuju trening uz želju da bude više radionica i/ili sličnih programa te navode kako bi uključivanje u trening preporučili i drugim zatvorenicima. Neke od povratnih informacija sudionika treninga jesu: „Program je koristan zbog prepoznavanja, uzroka i rješavanja emocija i problema“ te „Program je veoma koristan, jer ne samo da mi daje spoznaju nekih socijalnih vještina za koje nisam imao pojma da postoje, već mi je i pomogao steći samopouzdanost i bolji pristup socijalnim interakcijama. Dobit je samo pozitivna.“

EVALUACIJA UČINKA

Evaluacija učinka provedena je putem upitnika „Samoprocjena socijalnih vještina – PRIJE programa“ i upitnika „Samoprocjena socijalnih vještina - POSLIJE programa“. Sudionici su procjenjivali svoje vještine kroz navedeni upitnik na samom početku JUS-TSV programa, odnosno na prvoj radionici te nakon završenog treninga, odnosno na zadnjoj radionici. Upitnici su sadržajno identični, kako bi se uočilo je li došlo do promijene u mjerenim stavovima i ponašanjima. Sadrže niz tvrdnji na koje su sudionici odgovarali na način da zaokruže jedan broj na ponuđenoj skali od 1-4, pri čemu 1 = gotovo nikad, a 4 = gotovo uvijek.

Evaluacijom odgovora sudionika utvrđeno je kako je značajan pomak vidljiv u vještinama koje se odnose na započinjanje i uključivanje u razgovor, poštovanje osobnog prostora osobe s kojim su u interakciji i slušanje, poštovanje različitih mišljenja, kontrolu ljutnje, davanje uputa, traženje pomoći i pojašnjenja te na prikladno ponašanje u javnosti. Iz dobivenih rezultata evaluacije učinka vidljivo je kako je veći učinak (samoprocjena) JUS-TSV programa ostvaren kod sudionika koji su sudjelovali u treningu izvođenom od strane zaposlenika vanjskog suradnika u paru sa zaposlenikom iz institucije. Naime, rezultati obrade podatka prikupljenih u grupama sudionika kojima su Program vodili vanjski suradnik i zaposlenik institucije pokazali su da je značajna pozitivna promjena ostvarena u 7 područja (10 od 31 varijable), dok rezultati obrade podatka prikupljenih u grupama sudionika kojima su voditeljski par činili zaposlenici institucije pokazuje značajne pozitivne pomake samo u dvije varijable koje su u području započinjanja razgovora, odnosno biranja prikladnih tema razgovora. Navedeni rezultati evaluacije idu u prilog tome da se u budućnosti JUS-TSV program nastavit provoditi u kombinaciji sa djelatnikom Ambidekster kluba, odnosno da jedna osoba iz voditeljskog para bude vanjski suradnik koji nije djelatnik institucije u kojoj se Program provodi.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.