DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Projekt „Najjači stav“

Projekt „Najjači stav“ usmjeren je suzbijanje i sprječavanje razvoja ovisnosti i ovisničkog životnog stila u mladih kao i drugih disfunkcionalnih ponašanja, odnosno poremećaja u ponašanju. Namijenjen je prije svega mladima, adolescentima srednjoškolske dobi (uz sudjelovanje roditelja) koji su u riziku od razvoja ovisnosti/ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane).

U školskog godini 2016/2017. projekt se provoditi za korisnike iz tri lokalne zajednice, odnosno dvije županije: za korisnike iz Zagrebačke županije - grad Zagreb – istočni dio te u općini Sesvete, kao i za korisnike iz Varaždinske županije u Varaždinu. Provodi se uz financijsku podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravosuđa te u pratnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Projekt je nastao u zajednici i za zajednicu, provodi se prema multisistemskom intervencijskom modelu koji temeljem kružne komunikacije između svih relevantnih dionika u društvenoj zajednici potiče i pospješuje ekologiju odnosa i cjelokupnost preventivnog sustava. Oslanja se na koncept rizičnih i zaštitnih čimbenika te koncept rizika i otpornosti u okviru ekološke multisistemske perspektive, te na postmoderni pristup korisnicima, pri čemu su korisnici aktivni sudionici cjelokupnog procesa izvođenja projekta: od procjene stanja u lokalnoj zajednici, preko planiranja, kreiranja i izvođenja aktivnosti projekta do evaluacije učinkovitosti projektnih aktivnosti. Stručne intervencije za korisnike i volontere-mentore razvijene uz također uz participaciju samih korisnika, a društvena inovativnost projekta utemeljena je na rezultatima pilot-projekta te rezultatima provedenih istaživanja potreba i rizika u lokalnim zajednicama (prema Communities that Care (Hawkins i sur., 1999.; Cleveland i sur., 2010; Zajednice koje brinu – model prevencije poremećaja u ponašanju (Bašić, J., Ferić Šlehan, M., Kranželić Tavra, V. 2007).

Rezultati provedbe i evaluacije pilot projekta „Najjači stav“ (2014/2015), a koji se proveo u dvije županije – Zagrebačkoj i Varaždinskoj, ukazuju na njegu visoku interventnu učinkovitost, te za provedbu projekta u 2016/2017. godini raspolažemo izvedbenim programom socijalnopedagoškog tretmana provjerene učinkovitosti. U provođenju projekta slijedom rezultata vanjske evaluacije, planirano je i njeogovo unapređenje u sustavnijem i kontinuiranom superviziranju i educiranju pomagača (osoba bliskim korisnicima i/ili volonterima), te praćenje korisnika po završetku programa s ciljem provjere stabilnosti postignutih promjena. Također se planira u većoj mjeri uključiti roditelje/staratelje u utvrđivanje njihovog doživljaja/procjene napretka mladih uključenih u program.

Tijekom 2012, 2013. i 2014. godine Ambidekster klub uz mentorstvo znanstvenika s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta proveo niz istraživanja s ciljem planiranja i kreiranja potrebnih i primjerenih preventivnih programa za djecu i mlade, a temeljem procjene rizičnih i zaštitnih čimbenika – u istočnom dijelu grada Zagreba, Gospiću, Varaždinu i Sv. Ivanu Zelini.
Slijedom provedenog istraživanja Ambidekster kluba i partnerskih ustanova u 2012/2013. godini: "Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika na području zagrebačke Dubrave u svrhu planiranja prevencije problema u ponašanju i tretmana djece i mladih" (N=923) te ustanovljeni su rizični čimbenici među kojima su najrizičniji čimbenici vezani uz: a) zajednicu: dezorganizacija zajednice, zakoni i norme koji podržavaju korištenje droga, stavovi koji podržavaju antisocijalna ponašanja i korištenje droga; b) obitelj: obiteljski konflikti, roditeljski stavovi koji podržavaju korištenje droga i antisocijalna ponašanja; c) prijatelje i školu: niska privrženost školi, prijatelji koji koriste drogu. Na području zagrebačke Dubrave najvišu vrijednost postiže zaštitni čimbenik koji se odnosi na nagrade u zajednici za prosocijalno uključivanje, pri čemu su mladi prepoznali vrijednost ulaganja i sinergijskog djelovanja civilnih udruga i škola.
Prema izvješću Ambidekster kluba: „Različiti aspekti života i socijalne uključenosti mladih u zagrebačkoj Dubravi – rezultati istraživanja u sklopu provođenja outreach aktivnosti (objavljeno u „Sunčana strana ulice- program za pospješivanje otpornosti mladih pupovaca“, 2012. ) mladi u Dubravi izloženi mnogim rizicima kao što su problemi u školovanju i pronalazak posla. Dodatni rizici za zdrav razvoj mladih jesu dostupnost svih sredstava ovisnosti, osobito alkohola, ali i opojnih droga te s tim povezana izloženost nasilju, autoagresivnom i nasilničkom ponašanju. Podatci se poklapaju sa podatcima istraživanja ESPAD-a (2007), provedenog u Republici Hrvatskoj, dobiveni rezultati pokazuju kako je alkohol barem jednom u životu pio gotovo svaki srednjoškolac/srednjoškolka (90%), te da ekscesno pije alkohol 43% mladih.
Istraživanje “Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika na području Varaždina u svrhu planiranja prevencije problema u ponašanju djece i mladih” provedeno na uzorku od 1137 srednjoškolaca dalo je sljedeće rezultate i smjernice: najrizičniji čimbenici vezani uz zajednicu su stavovi koji podržavaju korištenje droga te zakoni i norme koji podržavaju korištenje droga. Kao najrizičniji čimbenik vezan uz prijatelje i školu je niska privrženost školi. Višu vrijednost ostvaruje i rizični čimbenik o prijateljima koji koriste drogu.
Slijedom navedenih rezultata za ove dvije lokalne zajednice te također slijedom drugih znanstvenih istraživanja u području prevencije ovisnosti u djece i mladih može se zaključiti da je preventivne aktivnosti i stručne intervencije za mlade potrebno usmjeriti na osnaživanje mladih kao kompetentnih osoba u cjelini na način povećanja njihovog znanja u pogledu psihosocijalnih kompetencija, stjecanjem kompetencija i učenjem vještina u pogledu samokontrole, emocionalne svjesnosti i komunikacije, rješavanja problema u odnosima s drugim ljudima. Također, potrebno je raditi na promjeni stavova vezanih uz korištenje droge te boljoj kontroli u provođenja zakona. Potrebno je uagati u osnaživanje pojedinaca, a li i u strategije okruženja. U suradnji s organizacijama civilnog društva, koje također surađuju i s obiteljima i odgojno-obrazovnim institucijama, potrebno je razvijati usluge za mlade u zajednici kako bi mladi dobili podršku u organizaciji konstruktivnog provođenja slobodnog vremena te na taj način, stvorivši oko sebe zdravu i poticajnu socijalnu mrežu koja uključuje druženje s prosocijalnim vršnjacima, odvratili pažnju od rizičnog ponašanja.
Stoga se projekt "Najjači stav" usmjeren na više područja djelovanja: na okruženje škole, socijalnu i zdravstvenu skrb i zaštitu, obitelj i zajednicu u cjelini. Kako bi se odgovorilo na utvrđene potrebe i rizike u loklanim zajednicama te pružila cjelovita usluga mladima u riziku i njihovim obiteljema provodi se „lepeza“ međusobno kružno povezanih aktivnosti i intervencija. Sustav psihosocijalne podrške za mlade u riziku uključuje stručne oblike rada koje provdi multidisciplinarni tim Ambidekster kluba (2 socijalna pedagoga, socijalna radnica, psihologinja) uz suradnju i podoršku stručnjaka iz partnerskih organizacija: individualni i grupni socijalnopedagoški rad za mlade u riziku u trajanju od pet mjeseci, informiranje i savjetovanje roditelja tijekom petomjesečnog programa tretmana, uz umreženost (integriranu socijalnu uslugu) stručnjaka u lokalnim zajednicama, ali i uključenost „ne-stručnjaka“, pomagača - osoba bliskih korisnicima i/ili volontera. Doprinos pomagača posebice je značajan za stvaranje zdrave, prosocijalne mreže za mlade u riziku, budući da su oni izabrani od samih korisnika kao blizak, ali dovoljno snažan autoritet podrške. Individualni susreti pomagača i mladih kojima se pruža cjelovit sustav podrške traju također tijekom petomjesečnog razdoblja, a uključuju kontakte i sastajanje četiri puta mjesečno.

Provodi se vanjska i unutarnja evaluacija projekta, evaluacija učinka i procesa, fomativna i suamtivana evaluacija uz opsežno dokumentiranje svih proivedenih aktivnosti i intervnecija.Rezultati ostvareni u lokalnim zajednicama, kao i izvedbeni programi, nakon završetka projekta bit će objavljeni, kako bi bili dostupni pružateljima usluga u Republici Hrvatskoj. Znanstveno i stručno praćenje razvoja ovog projekta ima za cilj omogućiti njegovu primjenu i drugim pružateljima socijalnih usluga, kao i njegov doprinos u provedbi postojećih nacionalnih strategija i nacionalnih programa prevencije ovisnosti kao i utjecanju na regionalne i lokalne strategije u planiranju i financiranju preventivnih programa usmjerenih dobrobiti djece, mladih i obitelji.

Opći ciljevi koji se postižu provedbom projekta su:
• pridonijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među mladima kao i drugih s ovisnostima povezanih poremećaja u ponašanju u mladih, provođenjem i korištenjem rezultata inovativnog projekta usmjerenog selektivnoj i indiciranoj prevenciji ovisnosti u adolescenata
• pridonijeti i uvođenju alternativnih oblika skrbi za rizičnu i visokorizičnu populaciju djece i mladih sukladno strateškim ciljevima razvoja sustava socijalne skrbi i nacionalnih strategija/programa prevencije ovisnosti u djece i mladih.

Publikacija: Najjači stav - osnaživanje mladih u riziku

Publikacija: Najjači stav - osnaživanje mladih u riziku

 

 

 

 

 

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.