DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Rezultati u provedbi prve godine programa „Moj zdravi stil“ 2022-2025.

Objavljeno: 03.11.2023.

Tijekom 2022. i 2023. godine provodila se prva godina a „Moj zdravi stil“. Opći cilj programa je doprinijeti prevenciji ovisnosti u djece i mladih te prevenciji rizičnih ponašanja djece i mladih vezanih uz ovisnički životni stil (konzumacija legalnih i ilegalnih supstanci, kockanje, poremećaji prehrane, s posebnim naglaskom na ovisnosti o novim tehnologijama - prije svega interneta ) provođenjem i usavršavanjem suvremenog preventivnog programa u lokalnim zajednicama u gradu Zagrebu i na otoku Braču.

Uvidom u rezultate evaluacije može se zaključiti kako su postignuti željeni rezultati. Provedbom socijalnopedagoških radionica „Pogledaj razmisli, promijeni“ i provedbom iskustvenih poligonskih radionica, djeca i mladi unaprijedili su znanja i vještine u području zdravih stilova života (primjerice poboljšana vještina nošenja sa zahtjevnim situacijama, pozitivnija slika o sebi, povećano samopouzdanje, povećano razumijevanje važnosti zdrave prehrane, tjelesnog vježbanja, psihofizičke kondicije), te su unaprijedili socijalnoemocionalne kompetencije i psihosocijalno funkcioniranje. U socijalnopedagoškim radionicama obuhvaćeno čak 249 učenika, od čega je njih 47 učenika u riziku i rizičnim okolnostima odrastanja. Iskustvene i interaktivne poligonske radionice bile provele su se za 134 učenika iz dvije škole.

Nadalje, povećana je informiranost roditelja o zdravim stilovima života u djece i mladih te je povećana informiranost o rizicima i sprječavanju ovisnosti u djece i mladih. Naime, osmišljeno je, organizirano i uspostavljeno savjetovalište „P(r)OVJERLJIVO“ online i telefonsko savjetovalište za djecu, mlade i roditelje i druge zainteresirane dionike iz lokalnih zajednica. Na ovaj način uslugu savjetovanja dobilo je čak 50 korisnika, od čega su 34 roditelji, a 16 mlade osobe.

U projektne aktivnosti uključeno je bilo i 6 volontera, koji su educirani za volonterske pozicije, te su zajedno s izvoditeljima aktivnosti sudjelovali na edukaciji „Psihodramske metode i tehnike u stručnom radu s djecom i mladima“. Izvoditelji i volonteri procijenili su visoko zadovoljstvo edukacijom, te smatraju kako im je edukacija bila iznimno korisna za profesionalni rad.

Također aktivnosti su projekta prezentirane u čak pet škola, otvoreno je savjetovalište, ciljano su osmišljene i provedene aktivnosti za djelatnike škola, roditelje te učenike, aktivnosti su prezentirane i stručnoj javnosti kroz izlaganja na 2 konferecnije, te je na taj način javnost informirana o važnosti življenja zdravih stilova života. Umreženo je čak 10 ustanova i organizacija, te je s njima ostvarena različita suradnjai partnerstvo, ovisno o područjima rada suradnih ustanova.

Programske aktivnosti programa „Moj zdravi stil“ 2022-2024 provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva.
Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovonsoti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrarati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.